Logo Autohoezen.com

Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden en lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij het ons het recht de prijzen evenredig aan te passen.

3. De leveringstermijn worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. Klachten betreffende levering moeten ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de acht dagen na levering en alleszins voor het gebruik.

5. Het protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen acht dagen na de factuurdatum. Men wordt steeds verzocht de datum en factuurnummer te vermelden.

6. In geval van niet-tijdige betaling is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 €.

7. In geval van annulatie van de bestelling, is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 50% van de waarde van bestelling, met hetzelfde minimum van 50 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper bij de contractsluiting.

9. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn hoofdzetel of woonplaats heeft.

10. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheden verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

11. Wij kunnen enkel een maat adviseren en zijn niet verplicht tot terugname van de hoes bij foutieve maatkeuze.

12. Alle onze producten worden verzonden na ontvangst van betaling.

13. Maathoezen zijn niet annuleerbaar en voorschot is niet recupereerbaar, geen terugname van maathoezen.

14. Wij verzenden alle autohoezen 1 keer gratis* (BeNe) met de lokale post. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foutieve verzendingen. U heeft vrije keuze om gebruik te maken van deze service of U bent vrij om een eigen verzend service te kiezen op eigen kosten.* enkel voor particulieren.